21 Pyechart

21.1 项目简介

Python Echarts绘图库

21.2 项目地址

https://github.com/pyecharts/pyecharts

21.3 文档地址

http://pyecharts.org

21.4 最佳实践

pip3 install pyecharts
from pyecharts.charts import Bar
from pyecharts import options as opts

# V1 版本开始支持链式调用
bar = (
  Bar()
  .add_xaxis(["衬衫", "毛衣", "领带", "裤子", "风衣", "高跟鞋", "袜子"])
  .add_yaxis("商家A", [114, 55, 27, 101, 125, 27, 105])
  .add_yaxis("商家B", [57, 134, 137, 129, 145, 60, 49])
  .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="某商场销售情况"))
)
bar.render()

# 不习惯链式调用的开发者依旧可以单独调用方法
bar = Bar()
bar.add_xaxis(["衬衫", "毛衣", "领带", "裤子", "风衣", "高跟鞋", "袜子"])
bar.add_yaxis("商家A", [114, 55, 27, 101, 125, 27, 105])
bar.add_yaxis("商家B", [57, 134, 137, 129, 145, 60, 49])
bar.set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="某商场销售情况"))
bar.render()


© pengpeng 本站总访问量修改时间: 2020-07-26

results matching ""

  No results matching ""